W Dz.U. z 26 lutego 2021 r. pod poz. 371 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Rozporządzenie określa zasady przyznawania następujących świadczeń:

  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (przysługujące niektórym przedsiębiorcom, u których wystąpił 40% spadek przychodów);
  • świadczenie postojowe (świadczenie przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, dodano też PKD 91.02.Z, czyli działalność muzeów, dla których świadczenie w tym zakresie przysługuje maksymalnie dwukrotnie);
  • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (przysługuje mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy spełniającemu wymagane warunki, w tym także prowadzącego działalność objętą PKD 91.02.Z, czyli działalność muzeów; wniosek składa się do 31 maja 2021 r., wcześniej było to do 31 marca 2021 r.);
  • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych (za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy).

Rozporządzenie obowiązuje od 28 lutego 2021 r.