W Dz.U. z 9 marca 2021 r. pod poz. 253 opublikowano komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 23 lutego 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie.

1 lutego 2021 r. Rada Ministrów w podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zmianę programu stosuje się od 1 lutego 2021 r.

Treść zmienionego programu zamieszczono w BIP na stronie podmiotowej MKDNiS.