W Dz.U. z 31 marca 2021 r. pod poz. 595 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia;
  • informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia;
  • wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia;
  • mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty oraz szczegółowe warunki i tryb weryfikowania zgodności przyznawanej rekompensaty z przepisami unijnymi, dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.