W Dz.U. z 29 marca 2021 r. pod poz. 572 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570 ze zm.).

Dodano w nim m.in. przepisy, zgodnie z którymi w przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną (a więc także instytucji kultury) termin określony w:

  • art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), czyli dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych — przedłuża się o miesiąc;
  • art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości — sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy przedłuża się o 30 dni;
  • art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości — zakończenie inwentaryzacji przedłuża się o 30 dni;
  • art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości — sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego — przedłuża się o miesiąc;
  • art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości — zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego przedłuża się o miesiąc.

Przepisy te mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2020 r., jednak nie później niż 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 marca 2021 r.