W Dz.U. z 15 marca 2021 r. pod poz. 463 opublikowano Ustawę z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym.

Z nowelizacji wynika m.in., że pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, jednak pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju. Zabronione będzie korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez:

  • jezdnię lub torowisko,
  • przejście dla pieszych

– w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Dodatkowo kierujący pojazdem:

  • podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu; odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę; przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania;
  • zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie miał obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Ta sama zasada będzie dotyczyła kierującego tramwajem, który, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r.