Na podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 6 maja 2021 r. poz. 861) ogłoszono nowe zasady.

Wprowadzono następujące zasady:

1. Zbiorowe formy kultury i rozrywki

Prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0):

 1. do 14 maja 2021 r. jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności — to samo dotyczy zespołów muzycznych i cyrków (ust. 17 i 18):
  • działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
  • nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
  • wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 2. od 15 do 28 maja 2021 r. jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni — przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami (ust. 19) — nie dotyczy działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych;
 3. od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem (ust. 20):
  • udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni — przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

2. Zadania edukacyjne i animacyjne

 1. wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902),
 2. prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice:
  • od 15 do 28 maja 2021 r. jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków (ust. 21);
  • od 29 maja 2021 r. jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków (ust. 22).

3. Działalność wystawiennicza

Do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby (ust. 23):

 1. przebywała w nich jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;
 2. zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

W przypadku (ust. 24):

 1. udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, nie obowiązuje limit 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;
 2. zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, nie obowiązuje limit 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia ani nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

4. Projekcja filmów — zakazy

Do 14 maja 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (ust. 25).

5. Projekcja filmów — zezwolenia

Prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne:

 1. od 15 maja do 5 czerwca 2021 r. wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni — przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami (ust. 26);
 2. od 29 maja do 5 czerwca 2021 r. w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) także w pomieszczeniach, pod warunkiem (ust. 29):
  • udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni — przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

6. Wyjątki od udostępniania 50% miejsc i obowiązku zachowania odległości

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w ust. 19, 20, 26 i 27, nie dotyczy (ust. 28):

 1. widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 2. widza, który uczestniczy w wydarzeniach, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.