W Dz.U. z 14 maja 2021 r. pod poz. 893 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rozporządzenie określa:

  • sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego;
  • wzór kwestionariusza wywiadu;
  • wzór oświadczenia o stanie majątkowym;
  • wzór oświadczenia (w przypadku wypełnienia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treści przez pracownika socjalnego, osoba, z którą przeprowadza się wywiad, podpisuje oświadczenie, w którym potwierdza zapoznanie się z treścią przeprowadzonego wywiadu, prawdziwość danych zawartych w wywiadzie oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);
  • wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 11 listopada 2021 r.