W Dz.U. z 17 maja 2021 r. pod poz. 906 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Selektywnie zbiera się:

  • papier,
  • szkło,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  • bioodpady.

Frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w § 2 rozporządzenia, w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości. Jednak do 1 lipca 2022 r. pojemniki oraz worki niespełniające wymagań zastępuje się pojemnikami lub workami spełniającymi te wymagania.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.