W Dz.U. z 21 kwietnia 2021 r. pod poz. 731 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zmiany dotyczą Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. poz. 1674).

Dotacji celowej można obecnie udzielić po złożeniu wniosku do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia albo przechowywania zabytku przez osobę fizyczną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie. Wniosek taki składa się do 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone. Przed zmianą wniosek składało się do 28 lutego.

Każdy wniosek o udzielenie dotacji celowej można złożyć z pominięciem przewidzianych terminów, jeżeli prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Przed zmianą wniosek o dotację celową do ministra kultury można było składać z pominięciem terminu 31 marca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, tylko w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Dodano przepis, zgodnie z którym wniosek o dotację powinien zawierać także pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które mają być przedmiotem dotacji — w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone.

W przypadku udzielania dotacji celowej na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac ma obowiązek przekazać organowi udzielającemu dotacji celowej:

  • pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które są przedmiotem dotacji — dodano, że w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
  • pozwolenie na budowę, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
  • kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do prac przy zabytku wpisanym do rejestru — dodano, że zatwierdzonej przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem organu ochrony zabytków, o którym mowa wyżej.

Dodano też przepis, zgodnie z którym umowa o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku, zawiera także dodatkowe warunki i zastrzeżenia zapewniające celowość i racjonalność wydatkowania dotacji celowej. Takich dodatkowych warunków nie zawiera już umowa o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 kwietnia 2021 r.