W Dz.U. z 8 czerwca 2021 r. pod poz. 1038 opublikowano Ustawę z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z nowelizacji wynika m.in., że rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy (dalej: rada) z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • wójta;
  • podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie danej gminy, a także samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.

Do zadań rady należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
  • udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
  • monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
  • podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy.

Analogiczne zmiany wprowadzono w zakresie młodzieżowych rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików województw.

Ustawa obowiązuje od 23 czerwca 2021 r.