W Dz.U. z 8 czerwca 2021 r. pod poz. 1037 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Nowelizacja wprowadza m.in. nowe wzory Karty Dużej Rodziny: tradycyjnej i elektronicznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 czerwca 2021 r.