W Dz.U. z 7 czerwca 2021 r. pod poz. 1018 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 258), gdzie w załączniku nr 2 dodano 4 podmioty:

  • Fundację im. Helen Keller w Gdańsku;
  • Fundację Kołobajki w Łodzi;
  • Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Poznaniu;
  • Nyski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „Atut”.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 czerwca 2021 r.