Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 14 czerwca 2021 r. poz. 1057);
 • o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz.U. z 14 czerwca 2021 r. poz. 1060);
 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 14 czerwca 2021 r. poz. 1062);
 • o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 16 czerwca 2021 r. poz. 1070);
 • o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 16 czerwca 2021 r. poz. 1072);
 • o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 16 czerwca 2021 r. poz. 1073);
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 17 czerwca 2021 r. poz. 1082);
 • o ochronie przyrody (Dz.U. z 21 czerwca 2021 r. poz. 1098);
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 21 czerwca 2021 r. poz. 1100);
 • o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 22 czerwca 2021 r. poz. 1108);
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 23 czerwca 2021 r. poz. 1119);
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1128);
 • Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1129);
 • o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1130);
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1132);
 • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 24 czerwca 2021 r. poz. 1133);
 • o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 25 czerwca 2021 r. poz. 1140);
 • o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 25 czerwca 2021 r. poz. 1143);
 • o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2 lipca 2021 r. poz. 1208);
 • o kierujących pojazdami (Dz.U. z 5 lipca 2021 r. poz. 1212); n o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 5 lipca 2021 r. poz. 1213);
 • o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. z 5 lipca 2021 r. poz. 1219);
 • o służbie cywilnej (Dz.U. z 7 lipca 2021 r. poz. 1233);
 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 9 lipca 2021 r. poz. 1249);
 • o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 9 lipca 2021 r. poz. 1255);
 • o lasach (Dz.U. z 13 lipca 2021 r. poz. 1275);
 • o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 13 lipca 2021 r. poz. 1277);
 • o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz.U. z 13 lipca 2021 r. poz. 1280);
 • o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 14 lipca 2021 r. poz. 1284);
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 14 lipca 2021 r. poz. 1285);
 • o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 14 lipca 2021 r. poz. 1286).