W Dz.U. z 14 lipca 2021 r. pod poz. 1283 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków a przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 14 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 lipca 2021 r.