W Dz.U. z 8 lipca 2021 r. pod poz. 1243 opublikowano Ustawę z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza społeczne agencje najmu (dalej: SAN), czyli podmioty prowadzące działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę.

Ma to na celu tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Zmiany dotyczą przede wszystkim Ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dalej: ustawa), do której dodano rozdział 3a zatytułowany „Społeczne agencje najmu”.

SAN może prowadzić działalność w formie:

  • spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu,
  • fundacji,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielni socjalnej.

SAN prowadzi działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub tych budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę (art. 22a ust. 1 ustawy). Uzyskane z niej dochody SAN przeznacza w całości na tę działalność.

Podstawą działalności SAN są:

  • umowy o współpracy zawarte z gminą,
  • umowy dzierżawy zawarte z właścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego,
  • umowy najmu zawarte z osobą fizyczną wskazaną przez gminę,
  • obowiązek przekazania informacji ministrowi budownictwa.

Nowelizacja wprowadza też zwolnienia przedmiotowe od podatków dochodowych przychodów z dzierżawy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych SAN, a także zwolnienie od VAT usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz SAN.

Nowelizacja obowiązuje od 23 lipca 2021 r.