W Dz.U. z 22 czerwca 2021 r. pod poz. 1110 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 9 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

Określono wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych — AKC-US(1) stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2021 r.