W Dz.U. z 7 lipca 2021 r. pod poz. 1240 opublikowano Ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Zmiany wprowadzono do Ustawy z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (dalej: ustawa o KGW). Do art. 7 ustawy o KGW dodano ust. 3–5, zgodnie z którymi koło gospodyń wiejskich (KGW) ma obowiązek wybrać zarząd KGW w ciągu 3 miesięcy od dnia dokonania wpisu do rejestru. W przypadku niewywiązania się KGW z tego obowiązku przechodzi ono w stan likwidacji. Przepisów art. 7 ust. 1–4 ustawy o KGW nie stosuje się do KGW, które już posiada osobowość prawną.

Z nowego brzmienia art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o KGW wynika, że zarząd KGW, a w przypadku gdy zarząd KGW nie został wybrany — komitet założycielski, składa do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na siedzibę tego koła wniosek o wpis KGW do rejestru, dołączając do niego:

  • statut KGW lub oświadczenie o przyjęciu przez koło wzorcowego statutu;
  • uchwałę o wyborze zarządu KGW, a w przypadku gdy zarząd nie został wybrany — uchwałę założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego;
  • uchwałę założycieli KGW o przyjęciu statutu.

Wniosek zawiera w szczególności:

  • nazwę KGW oraz jego siedzibę i adres;
  • listę założycieli KGW z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania;
  • oświadczenia założycieli KGW o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu zamieszkania na terenie działalności koła;
  • adres do doręczeń;
  • informacje o osobie albo osobach umocowanych do reprezentacji koła i sposobie tej reprezentacji;
  • własnoręczne podpisy członków zarządu koła, a gdy zarząd koła nie został wybrany — osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Wprowadzono zasadę, że wszelkich czynności rejestracyjnych dokonuje kierownik biura powiatowego ARiMR, a nie Prezes ARiMR.

Dodano też art. 23a i 23b ustawy o KGW, z których wynika m.in., że KGW może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację swoich zadań. Pomoc tę przyznaje się KGW jeden raz w roku. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek KGW, w drodze decyzji, przez kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę tego koła. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wniosek o wpis KGW do rejestru oraz wniosek o przyznanie pomocy finansowej można składać za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Wnioski składa osoba upoważniona odpowiednio przez zarząd koła albo komitet założycielski. Dokumenty dołączone do tych wniosków składa się w postaci elektronicznej.

KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich przed 22 lipca 2021 r., które nie dokonało, zgodnie ze statutem, wyboru zarządu koła, ma obowiązek zrobić to do 22 października 2021 r. W przeciwnym razie koło przechodzi w stan likwidacji.

Ustawa obowiązuje od 22 lipca 2021 r.