W Dz.U. z 30 czerwca 2021 r. pod poz. 1179 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie JPK).

Ewidencja VAT zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, w tym, zgodnie z nowym brzmieniem § 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia JPK, wysokość podstawy opodatkowania i wysokość VAT należnego:

 • wynikające z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami — pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji prowadzonej za pomocą kas rejestrujących,
 • nieudokumentowane fakturami,
 • nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1–7 rozporządzenia JPK

– wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

Ponadto ewidencja powinna zawierać także oznaczenia GTU określone w § 10 ust. 3 rozporządzenia JPK.

Dodano też przepisy (§ 10 ust. 4 pkt 2a i 2b rozporządzenia JPK), zgodnie z którymi ewidencja zawiera dodatkowo także oznaczenia dotyczące:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju — oznaczenie „WSTO_EE”;
 • dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT — chodzi o towary importowane w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 150 euro, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy o VAT lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju — oznaczenie „IED”.

Ewidencja VAT nie zawiera już:

 • dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju — oznaczenie „SW”;
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych — oznaczenie „EE”;
 • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności — oznaczenie „MPP”.

Do § 10 rozporządzenia JPK dodano ust. 4a, zgodnie z którym:

 • oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia JPK, nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodu sprzedaży „RO”, czyli dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących;
 • oznaczenia „TP” (podmioty powiązane) nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Natomiast zmniejszenie VAT naliczonego wynikające z uzgodnień między kontrahentami może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT (elektronicznie).

Z przepisów przejściowych wynika, że w rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 r. w ewidencji oznaczenie „EE” wykazuje się dla:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Natomiast przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f i ust. 4 pkt 2b rozporządzenia JPK stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r.

Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Więcej o zmianach w ewidencji VAT w artykule „Zmiany w JPK_VAT — likwidacja oznaczenia MPP oraz doprecyzowanie stosowania kodu TP”.