W Dz.U. z 30 lipca 2021 r. pod poz. 1390 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków;
  • rodzaje budynków i lokali, które nie są wykazywane w ewidencji;
  • sposób zakładania i prowadzenia ewidencji;
  • szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych;
  • sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
  • zakres informacji objętych rejestrem cen nieruchomości.

Trzeba przypomnieć i podkreślić, że ewidencja gruntów i budynków jest niezwykle ważnym dokumentem, który wiąże m.in. organy podatkowe (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 lipca 2021 r.