W Dz.U. z 27 lipca 2021 r. pod poz. 1368 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  • organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji;
  • wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 lipca 2021 r.