W Dz.U. z 12 sierpnia 2021 r. pod poz. 1466 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 4 sierpnia 2021 r. w sprawie form współpracy straży gminnej z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy.

Wynika z niego, że komendanci straży gminnej i komendanci jednostek organizacyjnych Policji realizują współpracę określoną w art. 9 ust. 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych w szczególności przez:

  • organizowanie okresowych spotkań w celu dokonania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań (spotkania takie powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał);
  • wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań;
  • organizowanie odpraw w razie konieczności podjęcia wspólnych zadań;
  • wyznaczenie strażników gminnych i policjantów do utrzymywania bieżących kontaktów.

Właściwy terytorialnie komendant Policji realizuje współpracę ze strażą gminną, poza tymi formami, również przez:

  • udzielenie wsparcia w czynnościach, w których siły straży gminnej są niewystarczające;
  • zapewnienie, na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub komendanta straży gminnej, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników gminnych.

Komendanci straży gminnych oraz właściwi terytorialnie komendanci Policji przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji do 31 stycznia każdego roku wspólne informacje o współpracy między tymi formacjami. Zbiorcze informacje z obszaru województwa komendant wojewódzki Policji składa do końca lutego każdego roku wojewodzie.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 sierpnia 2021 r.