W Dz. Urz. Monitor Polski z 12 sierpnia 2021 r. pod poz. 735 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa na rok 2022.

Wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, na 2022 r. wynosi 3000 zł (wcześniej było to 2900 zł). Chodzi tu o karę porządkową za m.in. niestawienie się lub bezzasadną odmowę złożenia zeznań mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego, nakładaną na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego.