W Dz. Urz. Monitor Polski z 9 sierpnia 2021 r. pod poz. 724 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Rozwoju z 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Chodzi tu o maksymalne stawki:

  • podatku od nieruchomości;
  • podatku od środków transportowych;
  • opłat lokalnych: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej.

Przypominam, że to rada gminy określa uchwałą stawki podatków i opłat lokalnych, przy czym tak uchwalone stawki nie mogą przekraczać stawek maksymalnych ustalonych na dany rok. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 r. są wyższe od obowiązujących w 2021 r.