W Dz.U. z 2 sierpnia 2021 r. pod poz. 1404 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Określono wzory formularzy zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego:

  • osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2(13) — załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  • osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-7(6) — załącznik nr 2 do rozporządzenia,
  • w zakresie danych uzupełniających NIP-8(4) — załącznik nr 4 do rozporządzenia,

a także zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3(6) — załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Instytucje kultury składają formularz NIP-2.

Poprzednio obowiązujące wzory formularzy można stosować nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2021 r.