W Dz.U. z 16 lipca 2021 r. pod poz. 1302 opublikowano Konwencję o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętą w Paryżu 2 listopada 2001 r.

Konwencja dotyczy m.in.:

  • zapewnienia i zwiększenia ochrony podwodnego dziedzictwa narodowego;
  • współpracy między państwami w celu zachowania tego dziedzictwa dla dobra ludzkości;
  • wykorzystywania podwodnego dziedzictwa kulturowego (zakaz wykorzystywania do celów komercyjnych);
  • przechowywania, konserwacji i zachowania wydobytych obiektów;
  • powiązań z prawem o ratownictwie morskim i prawem o znaleziskach;
  • umów dwustronnych, regionalnych i wielostronnych;
  • podwodnego dziedzictwa kulturowego w poszczególnych rodzajach wód i miejsc;
  • kontrolowania wwozu obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego, a także posiadania i handlu nimi;
  • sankcji za naruszenia konwencji.

W odniesieniu do Polski konwencja weszła w życie 18 sierpnia 2021 r. (Dz.U. z 16 lipca 2021 r. poz. 1303).