W Dz.U. z 3 sierpnia 2021 r. pod poz. 1409 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy zakres programu ochrony środowiska przed hałasem;
  • sposób ustalania harmonogramu planowanych działań ograniczających poziom hałasu w środowisku.

W programie zamieszcza się informacje wymienione w rozporządzeniu podziale na:

  • miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
  • główne drogi położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
  • główne linie kolejowe położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
  • główne lotniska położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 sierpnia 2021 r.