W Dz. Urz. Monitor Polski z 16 lipca 2021 r. pod poz. 632 opublikowano Komunikat MKDNiS z 14 lipca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Rada Ministrów 25 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wymienionego wyżej programu rządowego.

Program stosuje się od 25 czerwca 2021 r., a jego treść zamieszczono w BIP MKDNiS, w zakładce „Legislacja” w części „Programy wieloletnie”.