W Dz. Urz. Monitor Polski z 13 sierpnia 2021 r. pod poz. 739 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa na rok 2022.

Wysokość kwoty, o której mowa w art. 41 § 1 Ordynacji podatkowej, na 2022 r. wynosi 13 900 zł (wcześniej było to 13 500 zł).

Z przepisu tego wynika, że Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (czyli na podstawie decyzji ustalającej), a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej kwotę przewidzianą na dany rok.