W Dz.U. z 25 sierpnia 2021 r. pod poz. 1557 opublikowano Ustawę z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zmianę wprowadzono do Ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), gdzie po art. 98a dodano art. 98b ustawy o kosztach sądowych sprawach cywilnych, zgodnie z którym w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.

Elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadzono jako odrębne postępowanie mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jurysdykcja e-sądu obejmuje tu całe terytorium Polski bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego.

Ustawa obowiązuje od 9 września 2021 r., a wprowadzony przepis stosuje się także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed tym dniem.