W Dz.U. z 13 września 2021 r. pod poz. 1675 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″.

Rozporządzenie określa:

  • zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025″;
  • zakres informacji, jakie zawiera wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
  • tryb oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego;
  • sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu;
  • sposób ewaluacji, monitorowania i oceny realizacji programu.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 września 2021 r.