W Dz.U. z 3 września 2021 r. pod poz. 1615 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Z art. 185 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wynika, że projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy.

A zatem zgodnie z rozporządzeniem przyjęto Plan przeciwdziałania skutkom suszy stanowiący załącznik do niego.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 września 2021 r.