W Dz.U. z 17 września 2021 r. pod poz. 1718 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych.

Ustawa dotyczy inwazyjnych gatunków obcych (IGO), czyli inwazyjnych gatunków obcych, które, w rozumieniu wskazanych przepisów unijnych, stanowią zagrożenie dla Polski oraz dla UE, a także rozprzestrzeniają się na szeroką skalę.

Z przepisów unijnych wynika, że:

 • gatunek obcy oznacza każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów wprowadzonego poza jego naturalny zasięg; pojęcie to obejmuje wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania;
 • inwazyjny gatunek obcy oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża — jak stwierdzono — bioróżnorodności i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób.

Ustawa wprowadza Centralny Rejestr Danych o IGO, w którym gromadzi się informacje o IGO stwarzających zagrożenie dla Unii oraz IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, w tym o:

 • stwierdzeniu obecności IGO w środowisku,
 • IGO objętym zezwoleniem na odstępstwo od przewidzianych zakazów,
 • przeprowadzonych działaniach zaradczych.

Rejestr IGO będzie prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Ustawa reguluje także zagadnienia dotyczące:

 • zakazów i zezwoleń dotyczących gatunków obcych,
 • postępowania w przypadku stwierdzenia obecności IGO w środowisku,
 • działań zaradczych przeprowadzanych w stosunku do IGO stwarzającego zagrożenie dla UE lub IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski,
 • działań zaradczych podejmowanych w przypadku wprowadzenia IGO do środowiska,
 • kontroli dotyczących IGO pochodzącego z terytorium państwa trzeciego,
 • postępowania w stosunku do IGO, który prawdopodobnie spełnia kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla UE,
 • administracyjnych kar pieniężnych i przepisów karnych.

Ustawa wejdzie w życie 18 grudnia 2021 r.