Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. z 15 września 2021 r. poz. 1693);
 • o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 15 września 2021 r. poz. 1697);
 • o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 16 września 2021 r. poz. 1709);
 • o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 27 września 2021 r. poz. 1744);
 • o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 27 września 2021 r. poz. 1745);
 • o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. z 27 września 2021 r. poz. 1747);
 • o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 27 września 2021 r. poz. 1749);
 • Karta Nauczyciela (Dz.U. z 29 września 2021 r. poz. 1762);
 • o strażach gminnych (Dz.U. z 29 września 2021 r. poz. 1763);
 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 4 października 2021 r. poz. 1800);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 4 października 2021 r. poz. 1805);
 • o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 4 października 2021 r. poz. 1808);
 • o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 5 października 2021 r. poz. 1812);
 • o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 5 października 2021 r. poz. 1820);
 • o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 11 października 2021 r. poz. 1842);
 • o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 11 października 2021 r. poz. 1844);
 • o rynku mocy (Dz.U. z 13 października 2021 r. poz. 1854);
 • Prawo celne (Dz.U. z 13 października 2021 r. poz. 1856).