W Dz.U. z 20 września 2021 r. pod poz. 1728 opublikowano Ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany dotyczą zasad postępowania z psami służbowymi (kontraktowymi), a w przypadku Policji, Sił Zbrojnych i Straży Granicznej — także koni służbowych.

A zatem, do użycia w wymienionych służbach mundurowych zwierzęta dobiera się w taki sposób, aby spełniały określone w przepisach poszczególnych ustaw kryteria zdrowotne i użytkowe, zapewniające przydatność zwierzęcia do użycia go w celu realizacji określonych zadań właściwych dla poszczególnych służb.

Opiekunem zwierzęcia może być wyznaczony funkcjonariusz danych służb mundurowych.

Natomiast zwierzę wycofuje się z użycia w przypadku:

  • trwałej utraty sprawności użytkowej,
  • wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy (wystąpienia narowów u konia),
  • braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia,
  • padnięcia albo konieczności jego bezzwłocznego uśmiercenia,
  • upływu 6 miesięcy od dnia jego utraty albo zaginięcia.

Opiekunem zwierzęcia wycofanego ze służby może być dotychczasowy opiekun, inna wskazana osoba, a także organizacja społeczna (np. stowarzyszenie albo fundacja), której celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Opiekun zwierzęcia wycofanego z użycia oraz wspomniana wyżej organizacja zapewniają prawidłowe utrzymanie zwierzęcia, a w szczególności:

  • racjonalne żywienie oraz stały dostęp do czystej i świeżej wody,
  • dbanie o stan zdrowia i kondycję, w tym poddawanie terminowym szczepieniom i zabiegom profilaktycznym oraz zapewnienie możliwości codziennego ruchu,
  • pielęgnację i utrzymanie w czystości,
  • warunki utrzymania dostosowane do potrzeb biologicznych.

Ustawa wejdzie w życie 21 grudnia 2021 r.