W Dz.U. z 28 września 2021 r. pod poz. 1753 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.

Z rozporządzenia wynika m.in., że kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część systemu kasowego, natomiast ze względu na konstrukcję lub przeznaczenie, kasy dzieli się na:

  • kasy elektroniczne (towarowe) — kasy z programem aplikacyjnym, posiadające własną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany wyłącznie poprzez zdefiniowaną funkcję niezmiennego programu aplikacyjnego;
  • drukarki fiskalne — kasy bez programu aplikacyjnego, sterowane przez interfejs komunikacyjny zewnętrznym programem aplikacyjnym, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący zmiany przypisania stawek VAT oraz zwolnienia od VAT do nazw towarów lub usług;
  • kasy komputerowe — kasy zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym z możliwością współpracy z komputerowym programem aplikacyjnym;
  • terminale kasowe — kasy bez programu aplikacyjnego, sterowane komputerowym programem aplikacyjnym uruchomionym na komputerze poza stanowiskiem sprzedaży i stanowiące wraz z nim zamknięty system kasowy;
  • kasy o zastosowaniu specjalnym — kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają dodatkowym kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu.

Rozporządzenie reguluje zagadnienia obejmujące:

  • szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy;
  • sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu;
  • wniosek o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym odpowiadają kasy, oraz okres, na który jest wydawane potwierdzenie;
  • zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań kasy;
  • przepisy przejściowe i końcowe.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 września 2021 r.