W Dz.U. z 28 września 2021 r. pod poz. 1759 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Rozporządzenie reguluje zagadnienia obejmujące wymagania techniczne dla kas dotyczące:

  • ich rodzajów;
  • ich konstrukcji;
  • zapisu i przechowywania danych w ich pamięciach;
  • dokumentów wystawianych przy ich użyciu;
  • ich pracy;

– a także wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym.

Rozporządzenie określa też:

  • rodzaje danych zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia oraz rodzaje dokumentów i urządzeń niezbędnych do wydania potwierdzenia;
  • okres, na który jest wydawane potwierdzenie;
  • zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań kasy;
  • sposób oznaczania pamięci fiskalnej numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu;
  • przepisy przejściowe i przepis końcowy.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 września 2021 r.