W Dz.U. z 14 października 2021 r. pod poz. 1865 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Wzór dowodu osobistego określa załącznik nr 1, a wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego — załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie reguluje także zagadnienia obejmujące:

  • pobieranie odcisków palców oraz oznaczanie w dowodzie osobistym informacji o braku podpisu,
  • załączniki dołączane do wniosku o wydanie dowodu osobistego,
  • odbiór dowodu osobistego,
  • utratę, uszkodzenie, zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz unieważnienie i zwrot dowodu osobistego,
  • fizyczne anulowanie unieważnionego dowodu osobistego.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 listopada 2021 r. (patrz: Komunikat Ministra Cyfryzacji z 30 września 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, Dz.U. z 5 października 2021 r. poz. 1817).