W Dz.U. z 20 października 2021 r. pod poz. 1891 opublikowano Ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Z nowelizacji wynika m.in., że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy placówek pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych.

Przeważająca działalność oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do REGON, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Placówki takie będą musiały prowadzić ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności m.in. pocztowej oraz przychód z pozostałej działalności. Za nieprowadzenie takiej ewidencji będzie grozić kara grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2022 r.