W Dz.U. z 29 października 2021 r. pod poz. 1974 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców gminy.

Wysokość diet określa art. 25 ust. 6 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), zgodnie z którym — w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2021 r. — wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej (poprzednio była to 1,5-krotność) określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów Ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej).

Z rozporządzenia wynika, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

  • 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 000 mieszkańców;
  • 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 000 do 100 000 mieszkańców;
  • 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 000 mieszkańców.

Natomiast w Dz.U. z 29 października 2021 r. pod poz. 1975 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców powiatu. Wysokość diet określa art. 21 ust. 5 Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: ustawa o samorządzie powiatowym), zgodnie z którym — analogicznie jak w przypadku gmin — wysokość diet przysługujących radnemu nie może obecnie przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Z rozporządzenia wynika, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

  • 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 000 mieszkańców,
  • 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 000 do 120 000 mieszkańców,
  • 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 000 mieszkańców.

Przepisy art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2021 r. mają zastosowanie do ustalania wysokości diet należnych od 1 sierpnia 2021 r. (art. 18 Ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 listopada 2021 r.