W Dz.U. z 15 listopada 2021 r. pod poz. 2054 opublikowano Ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych). Do ustawy o finansach publicznych dodano m.in. art. 34a i 34b, z których wynika, że Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, a więc także przez instytucje kultury. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym, informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W rejestrze umów:

  • nie zamieszcza się informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
  • zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł;
  • zamieszcza się informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

Do rejestru Minister Finansów będzie wpisywał następujące dane dotyczące umów zawartych przez instytucje kultury:

  • numer umowy — o ile taki nadano,
  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • okres obowiązywania umowy,
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • wartość przedmiotu umowy,
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Dane zawarte w rejestrze będą powszechnie dostępne.

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą kary. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowelizacja przepisów ustawy o finansach publicznych dotycząca rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.