W Dz.U. z 29 października 2021 r. pod poz. 1979 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur.

Rozporządzenie określa:

  • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), oraz zakres tych danych;
  • inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania;
  • późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 listopada 2021 r.