W Dz.U. z 29 listopada 2021 r. pod poz. 2173 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Rozporządzenie określa sposób zamieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, sposób przetwarzania i ujawniania danych w nim zawartych, a także tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych zgromadzonych w rejestrze do badań naukowych oraz do celów statystycznych.

Z danymi ujawnionymi w rejestrze można zapoznać się w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.