W Dz.U. z 23 listopada 2021 r. pod poz. 2105 opublikowano Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizację określa się jako podatkowy Polski Ład i wprowadza ona szereg istotnych zmian w zakresie podatków, ubezpieczeń zdrowotnych, obowiązków przedsiębiorców itd.

Wśród nich można wymienić m.in.:

  • zmianę skali podatkowej w Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) — podwyższono próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł, a kwota wolna od podatku wzrosła do 30 000 zł;
  • brak możliwości odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych składki zdrowotnej;
  • opodatkowania w grupie VAT (chodzi o grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku), w tym przypadku bowiem podatnikiem VAT może być również grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT, którą mogą utworzyć podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju lub nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju;
  • nabycia kontrolowanego;
  • tymczasowego zajęcia ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym;
  • formy opodatkowania przychodów z najmu;
  • możliwości odliczenia od dochodu kwot wsparcia działalności kulturalnej i sportowej — taką możliwość mają przedsiębiorcy opodatkowani według zasad ogólnych, o których mowa w updof, jeżeli są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym możliwość takiego odliczenia mają też podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych;
  • zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży zabytków muzeom i bibliotekom;
  • zmianę zasad naliczania składki zdrowotnej.

Nowelizacja w większości obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

O szczegółowych dla instytucji kultury rozwiązaniach Polskiego Ładu piszemy w tym wydaniu Poradnika Instytucji Kultury w artykułach: