W Dz.U. z 30 listopada 2021 r. pod poz. 2187 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu opłaty za przejazd autostradą oraz rozpatrywania sprzeciwu.

Z rozporządzenia wynika, że opłatę za przejazd autostradą zwraca się w sposób, w jaki została wniesiona.

Jeżeli nie ma możliwości zwrotu opłaty za przejazd autostradą w ten sposób, wówczas ten, kto wniósł opłatę za przejazd autostradą, informuje wydającego bilet o unikalnym numerze biletu autostradowego oraz o numerze rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, na który opłata ta ma zostać zwrócona.

Opłatę zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia:

  • zwrotu biletu autostradowego albo
  • podania informacji o numerze rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, na który opłata ta ma zostać zwrócona.

W przypadku odmowy zwrotu opłaty za przejazd autostradą każdy, kto wniósł tę opłatę, może wnieść sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Szefa KAS w terminie 14 dni od dnia odmowy dokonania zwrotu opłaty za przejazd autostradą (art. 37a ust. 26 Ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym).

Sprzeciw wnosi się pisemnie w postaci papierowej albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, a Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozpatruje sprzeciw pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.