W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 15 grudnia 2021 r. pod poz. 1177 opublikowano Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Z obwieszczenia wynika, że aktualny próg unijny w przypadku:

 • zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych — wynosi 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł;
 • udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez innych zamawiających publicznych będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej — wynosi 140 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 623 504 zł;
 • udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych innych niż określeni w punkcie poprzednim — wynosi 215 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 957 524 zł;
 • zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi udzielanych przez zamawiających publicznych — stanowi równowartość kwoty 3 340 200 zł, zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów;
 • zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających subsydiowanych (art. 6 Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp) — wynosi 5 382 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23 969 275 zł;
 • udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych (art. 6 pzp) oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa wyżej — wynosi 215 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 957 524 zł.

Ponadto, kwota, o której mowa w:

 • art. 30 ust. 4 pzp (w przypadku zamówień udzielanych w częściach), wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 356 288 zł;
 • art. 359 pzp (przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi), wyrażona jako 750 000 euro, stanowi równowartość kwoty 3 340 200 zł;
 • art. 30 ust. 4 pzp, art. 392 ust. 1 pzp (dla zamówień sektorowych) i art. 613 ust. 3 pzp (w przypadku kontroli udzielania zamówień w częściach), wyrażona jako 1 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 4 453 600 zł;
 • art. 108 ust. 2 pzp (dotyczy wykluczenia wykonawcy), art. 220 ust. 1 pkt 2 pzp (związanie ofertą nie dłużej niż 120 dni), art. 446 ust. 1 pkt 3 pzp (w razie wystąpienia opóźnień w realizacji umowy przekraczających co najmniej 90 lub 30 dni), art. 593 ust. 2 pzp (w przypadku pozwu albo odpowiedzi na pozew zamawiającego), art. 613 ust. 2 pkt 2 pzp (w razie kontroli uprzedniej) oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 pzp (w przypadku wartości zamówienia mającego wpływ na karę pieniężną), wyrażona jako 10 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 44 536 000 zł;
 • art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 pzp, wyrażona jako 20 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 89 072 000 zł.