W Dz.U. z 3 stycznia 2022 r. pod poz. 1 opublikowano Ustawę z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, ma ona na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy około 6,84 mln gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części zwiększonych od tego roku cen energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  • osobie, o której mowa wyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa wyżej, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę (w przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona w ten sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje).

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznaje się wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Poza tym, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje także osobom zagranicznym wymienionym w art. 2 ust. 4 ustawy.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie dla gospodarstwa domowego:

  • jednoosobowego — 400 zł,
  • składającego się z 2 do 3 osób — 600 zł,
  • składającego się z 4 do 5 osób — 850 zł,
  • składającego się z co najmniej 6 osób — 1150 zł.

Natomiast, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie dla gospodarstwa domowego:

  • jednoosobowego — 500 zł,
  • składającego się z 2 do 3 osób — 750 zł,
  • składającego się z 4 do 5 osób — 1062,50 zł,
  • składającego się z co najmniej 6 osób — 1437,50 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom z gospodarstwa domowego jednoosobowego i gospodarstwa domowego wieloosobowego, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i ma być wypłacany w dwóch równych ratach do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy wypłaca się jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.

Co ważne, wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpoznawane. Wniosek trzeba złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej — wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia za pomocą profilu zaufanego.

Ponadto w Dz.U. z 3 stycznia 2022 r. pod poz. 2 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Ustawa i rozporządzenie obowiązują od 4 stycznia 2022 r.