W Dz.U. z 17 grudnia 2021 r. pod poz. 2346 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 9 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

Z rozporządzenia wynika, że w MKiDN utworzono formację do zadań ogólnych pod nazwą Formacja Obrony Cywilnej.

Do zadań formacji należy:

  • organizowanie i prowadzenie ewakuacji osób i mienia, znajdujących się w urzędzie, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • realizowanie zadań obrony cywilnej, o których mowa w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonym w Genewie 8 czerwca 1977 r.

Zadania te formacja realizuje we współdziałaniu ze specjalistycznymi służbami.

W skład formacji wchodzą komendant oraz 8 członków. W formacji tworzy się dwie drużyny ratownictwa ogólnego. Spośród powołanych członków formacji jej komendant wyznaczy kierowników drużyn. Natomiast komendanta oraz członków formacji powołuje i odwołuje dyrektor generalny MKiDN spośród pracowników urzędu.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.