Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • Kodeks karny (Dz.U. z 17 grudnia 2021 r. poz. 2345),
  • Prawo budowlane (Dz.U. z 20 grudnia 2021 r. poz. 2351),
  • o cudzoziemcach (Dz.U. z 20 grudnia 2021 r. poz. 2354),
  • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 21 grudnia 2021 r. poz. 2373),
  • Prawo bankowe (Dz.U. z 28 grudnia 2021 r. poz. 2439),
  • o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz.U. z 13 stycznia 2022 r. poz. 74),
  • o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 14 stycznia 2022 r. poz. 93).

Natomiast w Dz.U. z 14 stycznia 2022 r. pod poz. 92 opublikowano tekst jednolity Rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.