W Dz.U. z 30 grudnia 2021 r. pod poz. 2481 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Rozporządzenie określa:

  • rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
  • sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień;
  • sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur;
  • dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.