W Dz.U. z 31 grudnia 2021 r. pod poz. 2490 opublikowano Ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Pozostawiono w niej zasadę, że OSP to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące stowarzyszeniami w rozumieniu Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Ponadto z ustawy wynika, że OSP:

  • są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  • zrzeszają członków ochotniczych straży pożarnych, zwanych strażakami OSP;
  • spełniają służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Ustawa reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem OSP w zakresie:

  • zadań OSP — do których należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez czynności i działania wymienione w art. 3 ustawy;
  • zasad przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych;
  • świadczeń na rzecz strażaków ratowników OSP;
  • finansowania i majątku OSP.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.